Verkoopsvoorwaarden

1. Definities:

 • De onderneming: de firma VERHUIZINGEN - VERVOER DEMAEGDT, met maatschappelijke zetel te Jules Peurquaetstraat 26, 8400 OOSTENDE en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0781.001.636

 • De opdrachtgever: elke professionele onderneming, dan wel elke consument in de zin van het WER die een overeenkomst afsluit met de onderneming. Hierna “klant-consument” wanneer louter betrekking hebbend op de relatie t.a.v. een consument en “klant- onderneming” wanneer betrekking hebbend op de relatie tav. een professionele onderneming. 
 

2. Toepassing:

 • De betrekkingen tussen de maatschappij en de opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door onderhavige voorwaarden. Het feit dat de maatschappij één of andere clausule, welke in zijn voordeel gestipuleerd wordt in huidige algemene voorwaarden, niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als het afstand doen van zijnentwege om er zich op te beroepen.
 

3. Betalingsvoorwaarden:

 • Alle facturen zijn contant betaalbaar ten zetel van de onderneming, en dit uiterlijk 20 dagen na factuurdatum (= vervaldatum). Laattijdige betalingen geven, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een intrest van 2% per maand t.a.v. de klant-onderneming en de wettelijke intrest t.a.v. de klant-consument en dit vanaf de datum van de overeengekomen betaaldatum tot op de dag van algehele betaling, Dit verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het factuurbedrag met een minimum van 25 euro en een maximum van 1.500 euro, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen.

 • Door niet betaling van een factuur op haar vervaldag, worden alle andere verschuldigde sommen, ook als deze nog niet vervallen en/of gefactureerd zijn, onmiddellijk opeisbaar.

 • Bij betalingen mag de opdrachtgever onder geen beding een bedrag inhouden als waarborg, noch als korting wegens contante betaling. Een dergelijke inhouding wordt beschouwd als een laattijdige betaling.

 • De onderneming mag haar werkzaamheden opschorten indien de klant-onderneming in gebreke blijft betalings- (e.a.) verplichtingen te voldoen.

 • Klachten leiden er niet toe dat de betalingsverplichtingen van de klant-onderneming worden opgeschort.

 • Indien de onderneming gehouden is tot betaling van enige vergoeding of terugbetaling, kan zij t.a.v. de klant-onderneming hoogstens gehouden zijn tot de wettelijke interesten vanaf het verstrijken van eenzelfde betaaltermijn als deze die de opdrachtgever krijgt na datum verschuldigd zijn van het terug te betalen bedrag (t.a.v. de onderneming is aldus uitgesloten de interest cfr. art. 5 Wet 02/08/2002). Ten aanzien van een klant-consument is eenzelfde intresten en kostenvergoeding verschuldigd als door deze opdrachtgever aan de onderneming bij wanbetaling, ingaande op het tijdstip waarop het verschuldigde te betalen bedrag definitief is komen vast te staan en na het doorlopen van eenzelfde betaaltermijn als deze die aan de klant-consument werd verleend.Bij gebreke aan protest uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de factuur wordt t.a.v. de klant-onderneming onweerlegbaar vermoed dat de levering tijdig heeft plaatsgevonden en dat deze conform was aan de bestelling. T.a.v de klant-consument gaat het om een weerlegbaar vermoeden. De ondertekening van het verhuisdocument zonder opmerkingen impliceert ten opzichte van beiden een onweerlegbaar vermoeden van tijdige en conforme levering.
 

4. Remediëring – Gevolgen niet betaling:

 • Bij onverantwoorde niet-betaling van de huur voor de meubelbewaarplaats over een periode van 6 maand zal de opdrachtgever in gebreke worden gesteld om binnen een termijn van 15 dagen na datum ingebrekestelling tot betaling over te gaan. Bij gebreke aan betaling binnen de 15 dagen dan wordt de opdrachtgever geacht ermee akkoord te gaan dat de meubels verwijderd en vernietigd zullen worden op kosten van de opdrachtgever, zonder recht op schadevergoeding van de onderneming.

5. Verplichtingen van de opdrachtgever:

 • De opdrachtgever dient voor de nodige vrije parkeerruimte voor het gebouw te zorgen teneinde een goede opstelling van de meubellift en/of vrachtwagen mogelijk te maken.
 

6. Overmacht:

 • De onderneming is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit overmacht, noch wordt waarborg verstrekt i.g.v. overmacht. In geval van het tenietgaan van het voorwerp van de overeenkomst nadat de overeenkomst tot stand is gekomen draagt de opdrachtgever het risico.

 • Overmacht betekent hier “elke gebeurtenis of omstandigheid als gevolg waarvan een partij niet (of slechts met substantieel hogere kosten) aan haar verplichtingen op grond van de onderliggende overeenkomst kan voldoen, voor zover deze gebeurtenis of omstandigheid niet voorzienbaar was op het moment van de ondertekening van deze overeenkomst, niet werd veroorzaakt door de partij die zich erop beroept en voor zover deze het gevolg is van één of meerdere van de hierna opgesomde gebeurtenissen of omstandigheden: oorlog, brand, toeval, staking/bezettingen/lock-outs, weersomstandigheden (hevige wind, sneeuw, ijs...), / ..., niet beschikbaarheid van nutsvoorzieningen, verkeerde opgave van maten / metingen, vertragingen bij derden, gewelddadige acties van derden zoals terrorisme en sabotage en/of ongevallen, evacuatie van de bewaarplaats, bluswerken, beschermde maatregelen, ingrijpen van de overheid... in de ruimst mogelijke zin van het woord en dit bij haar of haar leveranciers/onderaannemers.

 • In geval van tijdelijke overmacht worden de verplichtingen van de door overmacht getroffen partij opgeschort zolang de overmacht duurt waarna een nieuwe afspraak wordt gemaakt binnen een redelijke termijn waartoe de beide partijen zich als een goede huisvader gedragen bij de bepaling ervan.

 • De getroffen partij zal zo snel als mogelijk vanaf de datum waarop zij kennis krijgt of redelijkerwijze kennis behoort te krijgen van de overmacht de andere partij uitdrukkelijk en schriftelijk via fax of e-mail met ontvangstbevestiging op de hoogte stellen van de volgende zaken: de omstandigheid die overmacht uitmaakt, de datum waarop de overmacht zich voordeed, de mededeling dat de verplichtingen uit hoofde van de onderliggende overeenkomst door die overmacht niet uitgevoerd zullen kunnen worden en indien het slechts gaat om een vertraging door de overmacht, hoelang de vertraging ongeveer zal duren én desgevallend welke maatregelen en bijkomende kosten die vertraging met zich mee zal brengen.

 • De andere partij zal op deze kennisgeving repliceren binnen een termijn van 8 werkdagen, bij gebreke waaraan deze zal geacht worden de omstandigheid als overmacht te hebben aanvaard.

 • In elk geval zullen beide partijen te goeder trouw alle redelijke maatregelen in acht nemen teneinde de schade ingevolge de overmacht zoveel als mogelijk te beperken, zonder dat de getroffen partij evenwel gehouden zal zijn om vertragingen door de overmacht veroorzaakt in te halen dan wel te bekostigen.

 • Indien de overmacht aanhoudt en de opschorting van de prestaties door de getroffen partij langer dan 30 werkdagen duurt, zal elke partij het recht hebben om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige aansprakelijkheid of recht op schadevergoeding te beëindigen vanaf haar schriftelijke kennisgeving hiervan aan de andere partij. In voorkomend geval zullen steeds de geleverde prestaties en gemaakte kosten aangerekend worden. Partijen kunnen er in dat geval ook steeds voor opteren om het contract te heronderhandelen rekening houdend met de verzwarende omstandigheden en het geval van overmacht.

 • Het opgegeven tijdstip of termijn voor de uitvoering van de overeenkomst is voor de onderneming t.a.v. de klant-onderneming niet bindend. Wijziging ervan geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de van de overeenkomst. T.a.v. de klant-consument kan enkel overmacht aangehaald worden als reden voor het niet kunnen naleven van de opgegeven termijn/ tijdstip voor de uitvoering van de overeenkomst.
 

7. Aansprakelijkheid – Vrijwaring - Klachten:

 • Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen, is de aansprakelijkheid van de onderneming beperkt in die zin dat de onderneming nooit aangesproken kan worden voor schade begroot op minder dan 125 euro of voor schade boven de 12.400 euro. Voor ieder schadegeval is er dus een aftrekbare vrijstelling in geld voor de opdrachtgever van 125 euro en een maximaal plafond van 12.400 euro. Zij is nooit tot meer gehouden dan de tussenkomst van haar verzekeraar (zie verder punt 8, algemene en bijzondere voorwaarden van de polis zijn op eerste verzoek te bekomen).

 • De opdrachtgever vrijwaart de onderneming tegen iedere vordering van derden voor schade aan goederen of gebouwen, veroorzaakt ten gevolge van de verhuisopdracht.

 • De onderneming is niet verantwoordelijk voor schade aan goederen ten gevolge van het verkeerd inpakken door de opdrachtgever, het niet naleven van de richtlijnen vooropgesteld door de onderneming (en voor klant-consumenten gevoegd aan deze voorwaarden) of ten gevolge van diens onoordeelkundige hulp. Bijvoorbeeld bij de lift service met bediener staat de onderneming louter in voor de bediening van de lift van boven naar beneden en omgekeerd. Voor schade ingevolge het verkeerd plaatsen, verankeren van voorwerpen op de lift edm. valt dit onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De onderneming is evenmin verantwoordelijk voor welke schade dan ook, ontstaan tijdens de uitvoering van de verhuisopdracht aan meubelen, goederen of gebouwen, met inbegrip van ramen, (glazen) balustrades, trappen, liften, deuren, eigendom van de opdrachtgever of van derden indien zulks het gevolg is van het gebruik van de meubellift nu de onderneming enkel instaat voor de bediening van de lift zelf (naar boven en beneden). Dit behoudens toepassing van het laatste punt van dit artikel.

 • De onderneming is niet verantwoordelijk voor de goederen, ondergebracht in de meubelbewaarplaats, behoudens toepassing van het laatste punt van dit artikel.

 • Eventuele klachten moeten conform artikel 15 worden gericht aan de onderneming uiterlijk de 5e werkdag na de uitvoering van de opdracht.

 • Indien geen andersluidend akkoord wordt bereikt komt elke rechtsvordering in elk geval te vervallen indien de opdrachtgever nalaat zijn rechtsvordering in te stellen binnen de maand nadat is komen vast te staan dat geen minnelijke regeling tussen de partijen mogelijk is. Dit tenzij de Wet een ruimere termijn toelaat.

 • De onderneming is gelet op bovenstaande t.a.v. de klant-consument enkel aansprakelijk voor haar eigen (of die van haar aangestelden) zware tekortkomingen of opzettelijke fouten. T.a.v. de klant- onderneming is de onderneming enkel aansprakelijk voor haar eigen opzettelijke fout.
 

8. Verzekering:

 • De opdrachtgever aanvaardt, door het plaatsen van een opdracht, de algemene voorwaarden van de onderneming, alsook diegene van de verzekeringspolis van de onderneming, inclusief de waarborgen en dekkingsgrenzen, zoals online te raadplegen op http:// www.demaegdt.be. Indien er sprake is van meubelbewaring dient de opdrachtgever een bijkomende verzekering af te sluiten voor brand. De aansprakelijkheid bij schadegevallen in fout van de onderneming is beperkt verzekerd met een maximale dekking van 12.500,00 EUR per verhuisoperatie en een vrijstelling van 120,00 EUR per schadegeval. De opdrachtgever gaat akkoord dat de aansprakelijkheid van de onderneming beperkt is tot het bedrag dat de verzekeringsonderneming uitkeert. Op haar uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek, voorafgaand aan de opdracht, en mits betaling van een bijkomende premie kan de opdrachtgever een ruimere verzekering voor het schaderisico afsluiten. Zo de opdrachtgever glas, marmer, antiek of computers wenst te verhuizen dient hij dit vooraf schriftelijk te laten weten. Voor de verhuizing van dergelijke goederen die niet onder de normale dekking vallen dient sowieso een speciale verzekering afgesloten worden, waarvan de premie ten laste valt van de opdrachtgever.
 

9. Eenzijdige verbreking van de overeenkomst:

 • Indien de opdrachtgever de overeenkomst eenzijdig verbreekt (op welke wijze dan ook en zonder dat er sprake zou zijn van overmacht), is de opdrachtgever gehouden tot betaling van alle reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten en van een forfaitaire verbrekingsvergoeding, gelijk aan 15% van de totale prijs inclusief B.T.W.

 • Indien geen vaste prijs werd overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden tot betaling van alle reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten en van een forfaitaire verbrekingsvergoeding, gelijk aan 15% van het saldo van de geschatte globale kostprijs.

 • Het voorgaande geldt tenzij de onderneming een hogere werkelijke schade kan bewijzen en tenzij de Wet dwingend anders bepaalt.
 

10. Uitdrukkelijk ontbindend beding - Wanprestatie:

 • Bij laattijdige betaling, bij niet-betaling of indien de opdrachtgever nalaat de meubels in bewaring bij de onderneming binnen de in artikel 3 gestelde termijn af te halen/te betalen kan de onderneming de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaandelijk beroep op de rechter ontbinden per aangetekend schrijven binnen de 15 dagen volgend op de vervaldag van betaling. In voorkomend geval zal een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 15% van het factuurbedrag, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen én met dien verstande dat een hogere vergoeding verschuldigd is wanneer de onderneming een hogere werkelijke schade kan aantonen.

 • Een gelijke schadevergoeding als bedoeld in het vorig lid van dit artikel is verschuldigd door de onderneming indien de overeenkomst op grond van diens erkende wanprestatie ontbonden wordt, doch louter in de verhouding tot de klant-consument.
 

11. Retentierecht:

 • In de verhouding tot de klant-onderneming zal de onderneming een retentierecht hebben op alle goederen van de opdrachtgever die zich in de magazijnen en bewaarruimtes van de onderneming bevinden en dit voor alle vorderingen ten aanzien van de onderneming, ook die vorderingen die geen betrekking zouden hebben op deze goederen. De opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk de onderlinge verwevenheid van alle contractuele prestaties waarvoor beroep gedaan wordt op de onderneming.
 

12. Gegevens behorend tot de persoonlijke levenssfeer:

 • De onderneming verzekert u de vertrouwelijke verwerking van de gegevens die u haar overmaakt. Dit in lijn met hetgeen bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd) van 27 april 2016. Voor meer informatie hieromtrent verwijst de onderneming graag naar haar privacyverklaring, terug te vinden op de website op https://www.demaegdt.be/nl/privacy-policy.
 

13. Geldigheid:

 • De bepalingen van deze algemene voorwaarden dienen steeds geïnterpreteerd te worden als zijnde in overeenstemming met de geldende wetgeving. De wetgeving van openbare orde en dwingend recht heeft steeds voorrang in geval van strijdigheid. In voorkomend geval wordt evenwel geen afbreuk gedaan aan de geldigheid van deze bepalingen t.o.v. de niet door deze bepalingen beschermde personen.

 • De mogelijke nietigheid van één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden kan in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg hebben. De andere bepalingen blijven volledig van toepassing.
 

14 Kennisgeving:

 • Kennisgevingen/bestellingen/klachtenregelingen overeenkomstig huidige algemene voorwaarden dienen steeds voorafgaandelijk en schriftelijk te gebeuren, doch zijn voor het overige vormvrij op voorwaarde dat wel altijd een bewijs van ontvangst voorgelegd kan worden (mail met ontvangstbevestiging of leesbevestiging, aangetekende zending met ontvangstbevestiging, fax edm.). Zij dienen behoudens andersluidende bepalingen in huidige voorwaarden binnen de 10 dagen na de prestatie/dienst/factuur waarop de klacht slaat te worden geuit op straffe van verval, tenzij de wet een ruimere termijn toelaat.
 

15. Bevoegdheid:

 • Elke verrichting met de onderneming wordt geregeerd door het Belgisch recht. Alle betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van het Vredegerecht 1ste Kanton Oostende , Rechtbank Eerste Aanleg West-vlaanderen afdeling Brugge of de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende, afhankelijk van de omvang van de vordering en de hoedanigheid van partijen. Aanbieding van wissels verandert de bevoegdheid niet.
 
Vraag
vrijblijvend naar een offerte